به سامانه معدل گیری آزمون وکالت ۹۸ خوش آمدید

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجوی گرامی
آزمون آنلاین

Results

-

#1 ۱- چنانچه مدیون در موعد مقرر دین ریالی خود را ادا نکند کدام مورد صحیح است ؟

#2 ۲- اداره کننده فضولی مال غیر ، در فرض پرداخت هزینه ها ، در کدام صورت ، حق رجوع به مالک را دارد ؟

#3 ۳- تقسیم اموال غایب مفقودالاثر بر مبنای کدام مورد صحیح است ؟

#4 ۴- در نکاح منقطع ، کدام مورد صحیح است ؟

#5 ۵- با توجه به قانون روابط موجر و مستاجرمصوب ۱۳۵۶، کدام مورد صحیح است؟

#6 ۶- کدام مورد،از مصادیققائم مقامی به مفهوم جانشینی است؟

#7 ۷- کدام مورد در خصوص احکام عقد مزارعه ،صحیح است؟

#8 ۸- در کدام یک از موارد زیر،تقسیم مال مشترک امکان پذیر است؟

#9 ۹- هرگاه چند کارگر مشمول ماده ۱۲ قانوناین مسئولیت مدنی،مجتمعاخسارتی به دیگری وارد سازند، در توضیح نهایی مسئولیت،کدام مورد صحیح است؟

#10 ۱۰- در عقد بیعی ، شرط شده است که چنانچه ثمن ظرف مهلت سه ماه توسط خریدار تادیه نشود ، با یع اختیار فسخ دارد ، کدام مورد در خصوص این شرط صحیح است ؟

#11 ۱۱-کدام مورد ، بیانگر مفهوم وکالت مطلق است ؟

#12 ۱۲- در صورتی که در وقوع عقد ، تردید حاصل شود ، کدام مورد صحیح است ؟

#13 ۱۳-کدام یک از اشخاص زیر، از سمت خود منعزل می شود؟

#14 ۱۴- الف» و «ب»، در یک قطعه زمین شریک هستند. «ب» سهم خود را به «ج» می فروشد. «الف» قبل از اینکه اخذ به شفعه کند، سهم خود را به «د» می فروشد. کدام مورد صحیح است؟

#15 ۱۵-کدامیک از موارد زیر موجب زوال حق انتفاغ است؟

#16 ۱۶- در عقد صلح مجانی. گلدانی به عنوان جنس نقره به متصالح تملیک می شود. بعدا معلوم می شود که گلدان مذکور از طلا بوده است. معامله چه وضعی دارد؟

#17 ۱۷-کدام یک از عقود زیر. اساسأ باطل است؟

#18 ۱۸-کدام یک از موارد زیر در خصوص نقش قبولی در معاملات، صحیح است؟

#19 ۱۹- کدام یک از وکالت های زیر، نافذ است؟

#20 ۲۰- فرض کدام یک از ورثه، نصف ترکه است؟

next

#21 ۲۱- مالی در واحد اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می شود. پس از انجام مزایده در کدام صورت. مالک محكوم عليه) می تواند با پرداخت کلیه بدهی و هزینه های اجرایی، مانع انتقال مال شود؟

#22 ۲۲-اگر محکوم به عین معین و غیر قابل دسترس باشد، کدام مورد صحیح است؟

#23 ۲۳- چنانچه محكوم عليه، در مقام اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری به موانع قانونی استناد کند. کدام مورد صحیح است؟

#24 ۲۴- رأیی از شورای حل اختلاف صادر می شود و نسبت به آن در دادگاه عمومی درخواست تجدید نظر می شود چنانچه دادگاه عمومی رای شورا را به علت رد صلاحیت شورا فسخ کند و دعوی از صلاحیت دادگستری خارج نباشد. کدام مورد صحیح است؟

#25 ۲۵- قرار تأمین خواسته ای با موضوع بازداشت یک میلیارد ریال از دادگاه عمومی حقوقی صادر می شود. در جهت اجرای مفاد قرار، کدام مورد صحیح است؟

#26 ۲۶- در خصوص پذیرش درخواست مهروموم ترکه از سوی طلبکار متوفی، کدام مورد صحیح است؟

#27 ۲۷- رایی از دادگاه انتظامی وکلا صادر می شود. درخصوص تجدیدنظرخواهی رئیس کانون وکلا کدام مورد صحیح است؟

#28 ۲۸- چنانچه خوانده دو وکیل معرفی کرده باشد، در خصوص استماع دفاعیات وکیل در اولین جلسه دادرسی کدام مورد صحیح است؟

#29 ۲۹- خواهان به استناد سندی اقامه دعوی می کند. خوانده در مهلت مقرر نسبت به آن ادعای جعل می نماید چنانچه دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند، نیاز به دلیلی داشته باشد که در پرونده دیگری وجود دارد کدام مورد صحیح است؟

#30 ۳۰- دعوای اعسار از هزینه دادرسی، به میزان یک میلیارد ریال هزینه دادرسی اقامه می شود و دادگاه حکم اعسار صادر می کند. در خصوص شکایت از این حکم کدام مورد صحیح است؟

#31 ۳۱- دعوایی به استناد سندی اقامه می شود و خوانده نسبت به سند مذکور، ادعای جعل می کند. تکلیف نسبت به سند چیست؟

#32 ۳۲- چکی از حساب مشترک سه نفر به مبلغ یک میلیارد ریال در شهر شیراز عهده بانک صادرات شعبه شیراز صادرمی شود و با مراجعه دارنده چک به بانک محال عليه، بانک مزبور به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخته صادر می کند. چنانچه یکی از صادر کنندگان چک مقیم شیراز و دیگری مقیم اصفهان و سومی مقیم تهران باشد خواهان برای اقامه دعوی و مطالبه وجه چک به کدام یک از دادگاه های نقاط مزبور باید مراجعه کند؟

#33 ۳۳- دادگاه در دعوایی که به خواسته خلع ید از ملکی اقامه می شود، در پایان اولین جلسه دادرسی، قرار تحقیق و معاینه محل صادر می کند و این قرار اجرا می شود. در خصوص تکلیف دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی، پس از اجرای قرارهای یادشده، کدام مورد صحیح است؟

#34 ۳۴- در خصوص در خواست تصحیح رای داور واحد، پس از پایان مدت داوری و پیش از پایان مهلت اعتراض به رأی داور، کدام مورد صحیح است؟

#35 ۳۵- خواهان به استناد سندی اقامه دعوی نموده و محکومیت خوانده را به تحویل مال موردهبه درخواست می کند. خوانده که از هبه منصرف شده است ضمن دفاع در ماهیت دعوی، کدام یک از اقدامات زیر را می تواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید ؟

#36 ۳۶- دعوایی مالی در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می شود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور حکم نموده و آن را حضوری اعلام می کند. اما محکوم علیه حکم را غیابی دانسته و در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی می نماید دادگاه پس از واخواهي محكوم عليه، بی آنکه جلسه دادرسی تشکیل دهد. قرار عدم استماع واخواهی به علت حضوری بودن حکم را صادر می کند. در خصوص قابل شکایت بودن این قراره کدام مورد صحیح است؟

#37 ۳۷- میان طرفین دعوایی که در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده، در جریان دادرسی برابر مقررات، سازش حاصل می شود. در خصوص مرجع درخواست اجرای مفاد سازشنامه، کدام مورد صحیح است؟ (جواب اختلافی می باشد)

#38 ۳۸- مالک رسمی زمینی مزروعی که بر آن زراعت می نموده برای انجام مأموریت دولتی پنج ساله، زمین مزبور را بی آنکه به تصرف کسی دهد، ترک نموده و عازم ماموریت می شود. پس از گذشت دو سال، شخصی بدون اجازه و رضایت وی، زمین را تصرف می کند، در خصوص اقدام قانونی شخص مزبور برای بازپس گیری زمین کدام مورد صحیح است؟

#39 ۳۹- دادگاه عمومی حقوقی قرار کارشناسی صادر و کارشناس را انتخاب می کند. در خصوص تمایل طرفین به معرفی کارشناس مرضی الطرفین، کدام مورد صحیح است؟

#40 ۴۰- پرونده ای در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به فرجام خواهی مطرح می شود. طرفین از دیوان عالی کشور درخواست ارجاع امر به داوری را می نمایند. در خصوص اقدام دیوان عالی کشور در این باره، کدام مورد صحیح است؟

next

#41 ۴۱ -افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود شرکت، در کدام مورد مجاز است؟

#42 ۴۲- در صورت عدم ارائه صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی توسط تاجر متقاضی ورشکستگی، دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟

#43 ۴۳- از دید قانون بازار اوراق بهادار ایران، بازار مشتقه به بازاری گفته می شود که در آن، ………………………..

#44 ۴۴- در خصوص حق العمل کاری، کدام مورد صحیح نیست؟

#45 ۴۵- با صدور حکم ورشکستگی، کدام مورد درخصوص مهروموم اموال تاجر ورشکسته، صحیح است؟

#46 ۴۶- در خصوص صدور و ظهرنویسی چک در صورتی که میان دو تاجر باشد، کدام مورد صحیح است؟

#47 ۴۷- تاجر، مالی را برای دیگری خریداری کرده و سپس ورشکسته شده است، در صورتی که عین مال نزد ورشکسته موجود باشد. کدام مورد صحیح است؟

#48 ۴۸- شرکت سهامی ایرناه منحل شده و مجمع عمومی، مدیران تصفیه را برای تصفیه امور شرکت انتخاب کرده است.اگر مدیران تصفیه در هنگام انتخاب شدن، تصاب قانونی را اخذ نکرده باشند. کدام مورد صحیح است؟

#49 ۴۹- کدام مورد در خصوص مسئولیت تضامنی در حقوق ایران، صحیح است؟

#50 ۵۰- در خصوص شرکت موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت موسوم به شرکت عملی، کدام مورد صحیح است؟

#51 ۵۱- چنانچه صادرکننده سفته، وجه سند را پیش از سررسید به دارنده تأدیه کند، کدام مورد صحیح است؟

#52 ۵۲ : احمد به عنوان دارنده، با ظهرنویسی چکی را به علی منتقل و شخصی به نام شاهین به عنوان ضامن احمد پشته سند را امضا می کند. چنانچه بعدا اثبات گردد که امضای احمد جعل شده، کدام مورد صحیح است؟

#53 ۵۳- چنانچه شخصی که کارمند رسمی سازمان دولتی است، به سمت مدیر شرکت سهامی خاص انتخاب شود کدام مورد صحیح است؟

#54 ۵۴- چنانچه صورتهای مالی شرکت سهامی عام در مجمع عمومی سالیانه، بر پایه تأیید شخص حقیقی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان بازرس شرکت تصویب شود، چنین مصوبه ای چه اثری دارد؟

#55 ۵۵- کدام مورد، صحیح نیست؟

#56 ۵۶- در خصوص ورشکستگی شرکت تضامنی، کدام مورد صحیح است؟

#57 ۵۷- کدام مورد درخصوص قرارداد ارفاقی، صحیح نیست؟

#58 ۵۸- دو نوآوری مهم قانون اصلاح قانون صدور چک سال ۱۳۹۷، كدام است؟

#59 ۵۹- کدام مورد درخصوص فروش کالاهای تجاری و اثاث البيت تاجر ورشکسته، صحیح است؟

#60 ۶۰- انحلال شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی، به ترتیب، با کدام حد نصاب ها تصمیم گیری می شود؟

next

#61 ۶۱-در فرض تزاحم دو یا چند حکم، معیار ترجیح کدام است؟

#62 ۶۲- در خصوص دو مفهوم «قیاس اولویت» و «قياس فقهی – حقوقی (تمثیل)»، کدام مورد صحیح است؟

#63 ۶۳- بنا بر اینکه مبنای حجیت خبر واحد، وثوق به صدور روایت از معصوم(ع) باشد. کدام یک از انواع شهرت جبران کننده ضعف سند خبر واحد است؟

#64 ۶۴- اگر معصوم(ع) عملی را ترک کند، چه چیزی را می توان از رفتار ایشان، استنباط کرد؟

#65 ۶۵- به موجب قراردادی، یکی از دو شریک مال غیرمنقول، سهم خود را به ثالث منتقل می کند؛ ولی نمی دانیم بیع بوده یا صلح سمعوض. چنانچه در مجلس عقد قرارداد مزبور توسط یکی از طرفین فسخ شود، کدام مورد صحیح است؟

#66 ۶۶-برابر ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. در خصوص واژه «طلاق»، کدام مورد صحیح است؟

#67 ۶۷- در کدام یک از موارد زیر، احتیاط لازم است؟

#68 ۶۸- در کدام مورد، تعارض حتی از نوع غیرمستقر آن نیز وجود ندارد؟

#69 ۶۹- در خصوص جمع دلالی (عرفی و تبرعی، کدام مورد صحیح است؟

#70 ۷۰-کدام یک از عبارت های زیر، قابل مفهوم گیری است؟

#71 ۷۱- در کدام مورد اجمال مخصص، به عام سرایت نمی کند؟

#72 ۷۲- در کدام یک از موارد زیر، مطلق را باید بر مفید حمل کرد؟

#73 ۷۳- در مقایسه میان «تغییر در واجب تخییری» و «تخيير به عنوان اصل عملیه، کدام مورد صحیح است؟

#74 ۷۴ شخصی انبار فرش دیگری را به عمد آتش می زند. در صورتی که یقینا چند تخته فرش در آن انبار وجود داشته است، ولی اکنون شک داشته باشیم که آیا قبل از وقوع آتش سوزی، فرش های مزبور به انبار دیگری منتقل شده اند یا نه، کدام مورد به کمک استصحاب ثابت می شود؟

#75 ۷۵ برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود. به عبارت کلیه” اشخاص » در این ماده، مصداق کدام مورد زیر است؟

#76 ۷۶. په موجب ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات های جایگزین حبس، در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. کدام مورد در خصوص حکم مذکور در این ماده، صحیح است؟

#77 ۷۷ -دو نسخه متعارض از یک قرار داد، درباره تعهد معینی وجود دارد. یکی از قراردادها، دلالت روشنی بر موضوع تعهد دارد. اما شائبه اکراهی بودن آن هم در میان است. قرار داد دیگر، فاقد شائبه اکراهی بودن است اما دلالت آن بر موضوع تعهد، مبهم می باشد. کدام مورد زیر درخصوص این دو قرارداد، صحیح است؟

#78 ۷۸ شخصی می داند مبلغ دو میلیون تومان بدهکار است، ولی نمی داند باید این مبلغ را به «الف» بدهد یا به بنابر حل مسئله با تکیه بر اصول عملی، نوع شبهه و اصل جاری در این مورد، کدام است؟

#79 ۷۹- هرگاه دادرس در خصوص پرونده ای تردید داشته باشد که آیا رسیدگی به آن، در قلمرو صلاحیت قضائی او است یا رسیدگی به آن، ممنوع است و در قلمرو صلاحیت او نیست، این امر، مصداق کدام مورد است؟

#80 ۸۰- در خصوص اصالة البرانه» و «اصالة الاباحه»، کدام مورد صحیح است؟

next

#81 ۸۱- یک ایرانی در خارج از کشور، مرتکب جرمی شده و پیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در ایران یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، قانون محل وقوع جرم نسخ شده است. کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وی. صحیح است؟

#82 ۸۲- کدام مورد در خصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، علاوه بر ضبط ارز، صحیح است؟

#83 ۸۳ کارمند شرکت در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره را مجموعه ای دزد و بی شرافت خطاب کرده است. کدام مورد درخصوص وصف جزایی رفتار وي، صحیح است؟

#84 ۸۴- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مجازات الزامی کدام یک از مرتکبان زیر است؟

#85 ۸۵- تعدد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، مشمول کدام یک از مقررات زیر است؟

#86 ۸۶- شخصی در جلسه سخنرانی رسمی یکی از وزرا، به قصد حمایت از منافع ملی، او را به تضييع اموال عمومی متهم می کند. کدام مورد درباره عنوان اتهامی او، صحیح است؟

#87 ۸۷- شخصی، اهالی منطقه را به قصد برهم زدن امنیت کشور، به جنگ و کشتار تحریک کرده است. وصف عمل مجرمانه وی چیست؟

#88 ۸۸- «الف» مال متعلق به «ب» را فروخته است. «ب» با علم به موضوع مالکیت خود را در فرجه قانونی به خریدار اطلاع نداده و پس از انقضای فرجه مذکور، عليه او طرح دعوا کرده است. کدام مورد درباره وصف رفتار «به صحیح است؟

#89 ۸۹- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می کنند. چه عنوانی دارند؟

#90 ۹۰- مغازه داری با حیله و تقلب و با تخلف از ضوابط دولتی کالاهایی را که برای توزیع به وی سپرده شده، به قیمتی بیش از قیمت مصوب فروخته است. عنوان اتهامی عمل وی چیست؟

#91 ۹۱- جرم پولشویی شخصی با توجه به اصل ارزش مال و عواید ناشی از آن، به مبلغ بیست میلیارد ریال محرز شده است. مجازات محکوم، کدام یک از موارد زیر است؟

#92 ۹۲«الف» به موجب سند عادی، منافع ملک ثبت شده خود را برای مدت دو سال به دیگری تملیک کرده و در متعاقبا طی سند رسمی، منافع همان ملک را در همان ملک را در مدت، به شخص ثالثی واگزار و وجوهی از او دریافت کرده است. کدام مورد درخصوص وصف قانونی عمل دی، صحیح است؟

#93 ۹۳- الف، به قصد قتل، به سمت ب شلیک کرده ولی به واسطه بعد مسافت گلوله به هدف اصابت نکرده است ب گذشت کرده است. کدام مورد درخصوص مجازات «الف» صحیح است ؟

#94 ۹۴کدام مورد در خصوص انتقال مال با انگیزه فرار از دین، صحیح است؟

#95 ۹۵- در جرم مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، کدام یک از موارد زیر، جزو معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات است؟

#96 ۹۶- شخصی، عضو یک گروه مجازی خصوصی است و اعضای گروه را به پیوستن به یک سایت مروج محتویات مستهجن ترغیب می کند. وصف رفتار مجرمانه وی چیست؟

#97 ۹۷- «الف» با علم به مجازات زنای به عنف، «پ» را اکراه کرده تا برخلاف واقع به ارتکاب چنین جرمی اقرار کند به در اجرای حکم مستند به اقرار، اعدام شده است. کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از این واقعه صحیح است؟

#98 ۹۸- الف» با هماهنگی با سی»، به قصد برداشتن عضوی از اعضای بدن «ج»، او را با خدعه و نیرنگ به داخل کشور آورده و به او را تحویل گرفته است. وصف جزایی عمل «الف» و «ب» چیست؟

#99 ۹۹-کارمند یک مؤسسه، مرتکب جرم رایانه ای شده است. در کدام فرض، مؤسسه دارای مسئولیت کیفری است؟

#100 ۱۰۰- کدام یک از جرایم زیر، قابل تعلیق است؟

next

#101 ۱۰۱- در جرایم فاقد جنبه حق اللهی، دادگاه تحت کدام یک از شرایط زیر، مبادرت به صدور حکم غیابی می کند؟

#102 ۱۰۲- در کدام فرض، در مورد متهمی که قبلا در خصوص اتهام وی به دلیل عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شده است، امکان تعقیب مجدد برای همان اتهام وجود دارد؟

#103 ۱۰۳- در جرایم غیرقابل گذشت، در فرضی که پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه، شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، کدام مورد صحیح است؟

#104 ۱۰۴- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم و کفیل در خصوص دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام و وجه الكفاله، کدام دادگاه است؟

#105 ۱۰۵- اعلام جرم از سوی سازمانهای مردم نهاد دارای مجوز، در کدام فرض پذیرفته می شود؟

#106 ۱۰۶- در مورد متهم، قرار تعلیق تعقیب صادر شده و متهم مجددا در مدت تعلیق، مرتکب جرم تعزیری درجه هفت می شود. در کدام یک از فروض زیر، قرار مزبور لغو می شود؟

#107 ۱۰۷- طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. این حکم، متضمن کدام یک از اصول جزایی زیر است؟

#108 ۱۰۸- چنانچه پس از صدور حکم و در مرحله اجرای احکام، شاهدی که شهادت شرعی وی موجب محکومیت محکوم علیه شده است، از شهادت خود رجوع کند، قاضی اجرای احکام و دادستان به ترتیب با کدام تکلیف زیر مواجه هستند؟

#109 ۱۰۹- شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد است. در خصوص صدور قرار تأمین کیفری، کدام مورد صحیح است؟

#110 ۱۱۰- منافع ممکن الحصول، در کدام صورت قابل مطالبه است؟

#111 ۱۱۱- در احضاریه، به تشخیص مقام قضائی، کدام یک از موارد زیر درج نمی شود؟

#112 ۱۱۲- به جرایم مشمول صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، ارتکابی توسط نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشکری، در کدام یک از دادگاه های زیر رسیدگی می شود؟

#113 ۱۱۳- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان، اساس حکم بدوی را صحیح بداند اما محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات تشخیص دهد، چه اقدامی می کند؟

#114 ۱۱۴- چنانچه شعبه دیوان عالی کشور، در مقام رسیدگی فرجامی احراز نماید عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است، به فرض ثبوت، جرم نیست، چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

#115 ۱۱۵- هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارجاع شود، دادگاه مکلف است چه اقدامی انجام دهد؟

#116 ۱۱۶- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، تحقیقات دادگاه بدوی را ناقص تشخیص دهد، کدام مورد صحیح است؟

#117 ۱۱۷۔ شخصی به اتهام خیانت در امانت، به موجب حکم بدوی محکوم شده و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط می نماید. کدام مورد صحیح است؟

#118 ۱۱۸- براساس اصل فردی کردن قضائی کیفر، طبق کدام یک از علل زیر، مرجع صادر کننده حکم قطعی، اختیار تبدیل مجازات مرتکب را به مجازات مناسب دیگری دارد؟

#119 ۱۱۹- در صورت طرح پرسشهای تلقینی از سوی بازپرس در حین بازجویی از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، کدام یک از موارد زیر، صحيح أست؟

#120 ۱۲۰- تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادسرا، در صورت ارتکاب توسط کدام یک از افراد زیر، در دادسرای ویژه نوجوانان انجام می شود؟

finish
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
error: Content is protected !!